ÖDD’den KAMUOYUNA DUYURU

Günümüz girift yaşamı içinde kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan kişi ve kurumların özel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla; 1990’lı yıllardan beri “fiilen” faaliyet gösteren özel dedektiflik şirketleri, bu hizmetlerin kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla özel dedektiflik unvanlı ticari firmalar kurarak Özel Dedektifler Derneğinin çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Henüz Dernek çatısı altında yer almayan ancak ciddi olarak bu mesleği yapan 15-20 firma bulunmaktadır.

 

Bunun yanında, ülkemizde son günlerde yazılı ve görsel basın organlarında sıkça yer alan özel dedektiflik hizmeti adı altında faaliyet gösterdiğini beyan eden kişilerin çoğunluğunun adli sicilleri bozuk ve korsan yapılardan oluştuğu bilinmektedir.

 

Bunlar, hiçbir ticari kuruluşu, sabit bir mekânı olmadan sahte isim (KOD AD), sahte unvanla kolaylıkla bir web sitesi oluşturulup sadece cep telefonu vererek gazete ilanları veya internetten reklam vermek suretiyle gerçek bir firma olduğunu iddia ederek ağına düşeni kahve, pastane ve benzeri yerlerde buluşarak, dolandırıp tehdit ve şantajla haksız kazanç sağlamaktadırlar.

 

Bu şahısların büyük çoğunluğu sahte adres ve yönlendirmeli sabit telefon numaraları ile özel dedektiflik firması olduğunu göstererek gerçek isimlerini gizledikleri veya iki isimli olup tek ismini kullanarak uyduruk firmalarla gerçekmiş gibi davranıp, hem kamuoyunu yanıltıyor hem de dolandırdığı kişilerin, haklarında şikâyetçi olmalarını engelliyorlar.

 

İnternette veya gazete ilanlarıyla tanıdığımız özel dedektiflik yaptığını iddia eden bu kişiler çeşitli bilgisayar programları, GSM programları, gizli kamera veya ses kayıt cihazlarının satışını yapmakta olup aynı zamanda bu yöntemleri uygulayarak ağına düşürdüğü kurbanlarının özel yaşamına müdahale etmek suretiyle suç işlemektedirler.

 

Derneğimizin kurulduğu tarihten beri açıkça beyan ettiğimiz şekli ile özel dedektiflik hizmetlerinin sınırlarının belirlenmesi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından önem arz etmektedir. Bu husus, bazı Avrupa ve Amerika ülkelerinde özel dedektiflik hizmetlerini tanımlayan özel yasalarla düzenlenmiş olmakla, ülkemizde henüz bu alanı düzenleyen bir yasanın olmaması nedeniyle yukarıda sayılan sorunların yaşandığı açıkça ortadadır.

 

03.05.2007 tarihinde İstanbul’da kurulan ve Ankara’da Temsilciliği olan ve Derneğimiz, değişik illerde yeni kurulan ticari firmaların katılımı ile ülke düzeyinde örgütlenmektedir.

 

Özel Dedektifler Derneği,

Uluslar arası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu IKD ( http://www.i-k-d.com/turkey.htm ) üyesidir. Uluslararası Meslek Standartlarını benimsemiş ve Etik Kurallar Yönetmeliği yayınlayarak hizmet satın alan kişi/tüzel kişilerin muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kanunları kapsamında kişisel haklar ve özel yaşamın sınırlarını zorlamadan, mesleki etik kurallara bağlı kalınarak araştırmalar yapılmasını taviz vermeden uygulamaktadır.

 

Derneğimizin kurumsal üyeleri gerçek isimleri ve Ticaret Kanunlarına uygun olarak “Özel Dedektiflik Hizmetleri” unvanlı gerçek kimlik ve sabit adreslerle faaliyet sürdüren gerçek kişilerden oluşmaktadır. Anayasadaki temel hakların sınırlarına yaklaşmadan, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı hiçbir iş takibini yapmadan özel detektiflik hizmetlerini uluslararası standartlar ve Mesleki Etik Kurallara bağlı kalınarak ülke düzeyinde sürdürmektedirler.

 

Derneğimizin kuruluş amaçlarından biri de “Meslek standartları” oluşturmak ve dayanışma ile bu hizmetlerin kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Diğer taraftan, bu hizmetlerin belli bir kalitede yapılması için, Hükümetin, 2007 seçimlerinden sonra programına aldığı ve TBMM’de İçişleri Komisyonunda bulunan “Özel Dedektiflik Kanununun tasarısının” yasallaşmasına katkıda bulunmak ve çıkartılmasını sağlamaktır. Bunun için üyesi olunan Uluslararası Federasyon vasıtası ile değişik ülkelerin özel dedektiflik yasaları temin edilmiş ve çevirileri yapılarak ilgili ve yetkili resmi kurumlarla paylaşılmıştır. Bu çalışmalar, konunun birinci muhatabı olan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dikkate alınmış, ilgililerin bilgilendirilmesi ve yasa tasarısının gündemde tutulması amacıyla 1994 yılında veto edilen yasa, “ Türkiye’de Özel Dedektiflik Kanunu Çalışmaları” başlığı ile kitap haline getirilmiştir. ABD ve Avrupa Ülkeleri özel dedektif yasaları da “Yabancı Ülkeler Özel Dedektif Yasaları” halinde kitaplaştırılmıştır.

 

Derneğimiz, bir yandan meslek standart ve kalitesini yükseltmeye çalışırken, diğer yandan “korsan” kişi ve firmaların vatandaşları mağdur etmemeleri için kendisine yapılan şikâyet ve başvurular doğrultusunda hukuki ve idari alanda mücadele etmektedir. Bunun sonucu olarak, özellikle Dernekten ihraç edilenler tarafından Dernek aleyhinde çeşitli iftiralarda bulunulması yanında, ülkedeki hemen hemen her kesime yapılan asılsız şikayetler doğrultusunda, il ve merkez yönetimince Derneğimiz bir biri ardınca denetlenmiş, bir iki basit usul hatası dışında önemli bir aksaklığa rastlanmamıştır. Derneğimiz bu denetimler sonucu eksikliklerini giderip kendini yenileyerek daha güçlü olarak yeni bir ruh ve şevk ile faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

 

Bu çalışmaları yürütürken beklentimiz; bu alandaki tüm sorunları kökünden çözeceğini düşündüğümüz ve gelinen noktada Hükümetlerin yukarıda sayılan türdeki “mağduriyetlerin önlenmesi açısından,” vatandaşla karşı önemli bir sorumluluğunun bulunduğunu değerlendirdiğimiz, uluslararası standartlarda bir “özel dedektiflik yasasının ” bir an evvel kanunlaşmasının sağlanmasıdır.

 

Saygılarımızla

Özel Dedektifler Derneği Yönetim Kurulu

ÖNEMLİ UYARI:

Yapılan tespitlere göre Özel Dedektifler Derneği Üyesi olmayan veya Dernek Üyeliğinden ihraç edilen bazi kişiler web sitelerinde Özel Dedektifler Derneği Üyesi olduğunu beyan etmektedirler.

Ayrıca gerçek ismi olmadan sahte isimler kullanılarak yapılan sözleşmeler TCK'ya göre dolandırıcılık suçu işlemiş olmaları sebebiyle bu tür uygulama yapanlar hakkında yasal başvurular yapılmıştır.

Lütfen firmalar hakkında bilgi alınız. 0216 449 53 53 - 449 39 39

ÇALIŞMA İLKELERİ

Özel Dedektifler Derneği Kurumsal Firmalarının Yapmayacağı İşler:

 

· Cep Telefonu Kayıtları, Mesaj Kayıtları hiçbir şekilde temin edilmez.

· Casus program ve dinleme cihazı uygulanması kabul edilmez.

· Aralarında kan bağı olmayan şahısların bireysel iş talepleri kabul edilmez.

· Aralarında ticari bağı olmayan kurumların iş talepleri kabul edilmez,

· Aralarında alış-veriş evrakı olmayan ticari kişilerin iş talebi kabul edilmez

· Cihaz satışı yapamaz

 

Özel Dedektifler Derneği Kurumsal Firmalarının Çalışma Alanları:

 

a) Medeni Hukuk Alanı: Boşanma, miras, velayet, vesayet müesseselerinden kaynaklanan sorunlar ve hukuki davalarda yürürlükteki mevzuata uygun olmak koşuluyla kişisel bilgi taleplerinin karşılanması,

b) Ticaret Hukuku Alanı: Rekabet ilkelerinin ihlalleri, patent imtiyazının çiğnenmesi, hileli iflas ve sanayi casusluğu konularında araştırma,

c) Sigorta Hukuku Alanı: Kaza araştırmaları, hileli işlemlerin ve dolandırıcılığın araştırılması,

d) İş Hukuku Alanı: Hileli durumların ve mazeret olarak ileri sürülen hususların gerçekliğinin araştırılması,

e) Her türlü hukuki taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği yönünden araştırılması

f) Kayıp kişi ve eşyanın araştırılması,

g) Firma çalışanlarının özellikle işe alma ve terfi ettirilmeleri sırasında durumlarının araştırılması,

h) Güvenlik Danışmanlığı hizmeti sağlanması,

i) Her türlü ticari kuruluşa bağlı distribütör, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştırılması,

j) İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi.

k) Fikri haklar mülkiyet hakları, dır.

 

HUKUKİ DURUM

ÖZEL DEDEKTİF HİZMETLERİ ve YASAL DURUM

Yasal Uyarı:

 

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre açıkça suç olan, Genel Kolluğa dahi çok sınırlı ve ancak Yargı kararı ile izin verilen, hukuka aykırı elde edilmesi halinde Mahkemelerce hiçbir şekilde delil olarak kabul edilmeyen, Cep Telefonu Kayıtları, telefonların dinlenilmesi, özel hayatın ihlali gibi suç içeren isteklere kesinlikle cevap verilmemektedir..

Hukuksal dayanağı olmayan hiçbir iş talebi kabul edilmemektedir.

Bu bağlamda yapılamayacak işler;

  •      Cep Telefonu Kayıtları, Mesaj Kayıtları hiçbir şekilde temin edilmez.
  •      Casus program ve dinleme cihazı uygulanması kabul edilmez.
  •      Aralarında kan bağı olmayan şahısların bireysel iş talepleri kabul edilmez.
  •      Aralarında ticari bağı olmayan kurumların iş talepleri kabul edilmez,
  •      Aralarında alış-veriş evrakı olmayan ticari kişilerin iş talebi kabul edilmez
  •      Cihaz satışı yapamaz

Fiili Durum:

Yaşamın boşluğu kaldırmaması ve doğan ihtiyaçlar nedeni ile ülkemizde 90 yıllardan itibaren “de facto-fiili” olarak araştırma, danışmanlık, güvenlik danışmanlığı ve benzeri sıfatlarda “özel dedektiflik” hizmetleri yapılmaktadır.

Konunun özelliği ve hassaslığı nedeni ile bu tür faaliyetlerin özel bir yasal düzenleme ile yapılması aranılan ve istenilen bir husustur. Nitekim bu gerçeğin yasama organı tarafından fark edilmiş olması nedeni 1994 yılında bir milletvekilinin önerisi doğrultusunda TBMM’den bu konuda bir yasa çıkartılmış, ancak zamanın Cumhurbaşkanı tarafından “veto” edilmesi nedeniyle yaşama geçirilememiştir..

Ancak hayat gibi ihtiyaçların da artarak devam etmesi nedeniyle bu hizmetler halen yukarıda belirtildiği gibi sürdürülmektedir

Bu alanda yapılan bir araştırmada, dünyada da ortaya çıkan ve yaşamın karmaşası içinde her gün gittikçe artan taleplerin karşılanması için alanı düzenleyen özel bir yasa olsun veya olmasın, anılan hizmetlerin sürdürüldüğü bilinmektedir. Aynı araştırmada bu hizmetlerin sağlıklı, düzgün ve kaliteli yapılması için özel bir yasa çıkartılması talep ve bunu temin için çeşitli ülkelerde çalışmalar yapıldığı da bir gerçektir.

Özel Dedektiflik Yasanın güncellenerek yaşama geçirilmesi için Özel Dedektifler Derneği tarafından oluşturulan bir komite ile bir taraftan taslağın güncellenmesi, diğer taraftan da dünyadaki bazı ülkelerden mevcut yasalar temin edilerek çevirileri yapılarak yüksek standartta bir “Özel Dedektiflik Yasası” çıkartılması için gayret sarf edilmektedir. Bu çalışmalarda resmi yetkililer ile gerekli iletişim ve diyalog kurulmuş ve Hükümetin onayı ile 30.10.2007 tarihinde TBMM İçişleri ve Anayasa Komisyonunda ele alınması sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde olumlu bir sonuca ulaşılacağı değerlendirilmektedir.

Durum böyle olmakla “özel dedektiflik hizmetlerinin” mevcut birçok yasaya aykırı olmamak kaydı ile yürütüldüğü ve yürütülebileceği düşünülmektedir. Ancak bu faaliyetlerin sağlıklı olarak yapılması için bireysel veya tüzel kişilik olarak Ticaret yasasına göre “şirket kurulması, resmi kayıtlara geçilerek ve kayıtlı olarak yapılması ve iş ve işlemlerin Özel Dedektifler Derneği tarafından oluşturulan ETİK KURALLAR ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNE uygun olarak yürütülmesi önem arz etmektedir.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır. | Design & Seo Kurumsal İnternet